Dreptul familiei. Ed. 6 | Emese Florian

Editorul: “Lucrarea constituie o analiză a raporturilor personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenia firească şi civilă, şi a raporturilor asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie. Spre deosebire de alte ramuri ale dreptului civil, finalitatea normelor dreptului familiei nu este aceea de a institui o justiție comutativă, ci de a organiza instituții de pază ale „stării de bine”, personale și patrimoniale, a fiecăruia dintre membrii familiei, prin echilibrul între independența fiecăruia și solidaritatea intrafamilială. Dispozițiile Codului civil reunite sub titlul „Despre familie” se remarcă prin tendința de „contractualizare” a materiei, de a lăsa la îndemâna soților libertatea fără precedent în legislația noastră de a-și organiza prin acordul lor viața conjugală, îndeosebi în compartimentul patrimonial – calitativ subordonat celui personal – ca reflex al autonomiei personale, profesionale și sociale a fiecăruia dintre soți, și de a regla tot astfel, prin acordul lor, conflictele familiale.

Despre Ediţia 6

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare. Sunt prezentate soluțiile jurisprudențiale pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție sau de Curtea Constituțională, precum și jurisprudența recentă a instanțelor naționale.

Din cuprins

       • logodna
       • încheierea căsătoriei
       • nulitatea căsătoriei
       • efectele căsătoriei
       • convenția matrimonială
       • regimul comunităţii legale, comunităţii convenţionale, separaţiei de bunuri
       • motivele şi cauzele divorţului
       • filiaţia faţă de tatăl din căsătorie şi faţă de tatăl din afara căsătoriei
       • filiaţia în cazul reproducerii umane asistate medical
       • încetarea adopţiei
       • drepturile şi îndatoririle părinteşti
       • decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
       • persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează

Puncte forte

       • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
       • analiza normelor europene relevante în materie
       • tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare şi esențiale pentru înțelegerea materiei dreptului familiei din perspectiva noului Cod civil
       • ample referinţe bibliografice

Ghid practic

Structura lucrării depășește limitele unui curs universitar, constituindu-se într-un adevărat ghid practic adresat tuturor celor interesați de domeniu. Sunt ridicate multiple întrebări care prin răspunsurile oferite ajută la clarificarea unor probleme controversate:

       • Care sunt condițiile de fond ale logodnei?
       • Odată încheiată logodna, ce poate oferi acest fapt din punct de vedere juridic?
       • Cum se pierde calitatea de soț și din ce moment?
       • Natura juridică a căsătoriei: contract sau instituție?
       • Care sunt efectele pecuniare ale divorțului în relațiile dintre foștii soți?
       • În ce fel și în ce măsură va afecta evenimentul de stare civilă condiția patrimonială a fiecăruia dintre soți și ce ajustări de dinamică a drepturilor asupra bunurilor antrenează acesta? 
       • Va exista o masă de drepturi și obligații comune în considerarea intereselor familiei? 
       • În ce fel și în ce măsură se cere adaptat „comportamentul” soților la noul lor statut în cadrul raporturilor juridice dintre dânșii și, de asemenea, în cadrul raporturilor juridice cu terții?
       • Regimul matrimonial presupune căsătoria, dar e valabilă oare și reciproca, fiece căsătorie presupune un regim matrimonial?
       • Cu ce titlu se aplică regimul matrimonial legal soților care nu au încheiat o convenție matrimonială? voință prezumată a părților sau efect al legii? 
       • Nulitatea sau anularea totală, integrală a convenției se va răsfrânge asupra valabilității actului juridic al căsătoriei?
       • Cum se face că, în sistemul nostru, regimul matrimonial de drept comun este al comunității de bunuri și nu cel al separației de bunuri?
       • Dacă, bunăoară, imobilul comun înstrăinat de unul dintre soți nu a fost predat, soțul „omis” s-ar putea opune predării bunului? 
       • Dacă terțul ar introduce o acțiune în revendicare, soțul se va putea apăra invocând caracterul comun al bunului și faptul că actul de înstrăinare nu îi este opozabil?
       • Este lichidarea o etapă subsecventă inevitabilă ori de câte ori a avut loc o încetare/modificare a regimului matrimonial?
       • Cine sunt erezii legitimați să continue acțiunea de divorț?
       • Acceptarea moștenirii este condiție a dobândirii dreptului de a continua acțiunea de divorț?
       • Dacă moștenirea este vacantă, dreptul la acțiune va trece asupra comunei, orașului sau, după caz, a municipiului de la locul deschiderii succesiunii în baza art. 963 alin. (3) C.civ.?
       • Cum se explică dualitatea de opinii privind cuprinderea puterii doveditoare a actului de naștere?
       • Ce urmări poate avea faptul că unul dintre părinți abuzează de statutul său de cotitular al exercițiului autorității părintești?”