Tratat de drept civil. Obligatiile. Volumul I. Contractul | Ioan Adam

Editura C. H. Beck: “Lucrarea se înfătişază ca un  demers, un examen critic, o analiză de profunzime într-o multitudine de faţete ale complexităţii problematicii ce vizează regimul juridic al contractului ca izvor de obligaţii, care reprezintă centrul universului juridic al arhitecturii obligaţiilor creat prin prevederile Codului civil, contract, despre care iniţiatorul a spus că este „o lege a libertăţii” în care instituţiile reformate sau cele noi au la bază principiul fundamental al libertăţii de voinţă.
Conţine un volum mare de informaţii, abordează chestiuni de drept comparat, sunt analizate sistematic elementele de noutate absolută, elaborarea ei presupunând o densă şi profundă analiză, provocare şi creativitate, solicitare şi sugestie, capacitate de investigare pentru tratarea aproape exhaustivă a regimului juridic al acestui izvor de obligaţii, înfăţişându-se ca un valoros mijloc de documentare în egală măsură pentru teoreticienii dreptului, cât şi pentru practicieni, pentru aceştia din urmă fiind un instrument de lucru, un îndereptar preţios.

Viziunea autorului

În această nouă viziune legislativă, trebuie să acceptăm că contractul nu mai poate fi privit ca „o bulă închisă” prin voința părților ce îl încheie, ci trebuie privit şi analizat în dinamica noului context economic şi social căruia îi aparține, pledând pentru ideea unui echilibru în abordare pentru a nu se ajunge la excese în eterna şi pasionanta dispută pe aceste principii, şi implicit ajungerea astfel la soluții jurisprudențiale care să exacerbeze intervenția judecătorului în contracte.
În studiul de faţă, pe lângă metoda didactică, de analiză comparativă, tranzitorie, în raport cu vechea reglementare, am recurs la o analiză de profunzime, a textelor care reglementează instituția contractului, evidenţiind elementele de noutate absolută, raportând întregul demers ştiinţific la princi¬piile fundamentale, care conturează arhitectura obligaţiilor în noul context legislativ.

Din cuprins

 • Noţiunea şi definiţia contractului civil
 • Funcțiile, trăsăturile şi importanţa contractului
 • Voinţa juridică şi limitele acesteia în contract
 • Clasificarea contractelor
 • Condiţiile de formare valabilă a contractelor
 • Interpretarea contractului
 • Principiul forţei obligatorii a contractului
 • Principiul relativităţii efectelor contractului
 • Opozabilitatea
 • Excepţiile de la principiul relativităţii efectelor contractului
 • Cesiunea de contract
 • Încetarea contractului
 • Consecințele neexecutării – mijloace juridice, sancțiuni sau remedii
 • Principiul reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor părţilor în contractele sinalagmatice
 • Teoria generală a răspunderii civile contractuale
 • Răspunderea contractuală pentru fapta altuia

Puncte forte

 • evidențierea noutăților aduse de actualul Cod civil și originea acestora
 • corelarea legislației în vigoare în materie cu prevederile din reglementarea anterioară
 • analiză exhaustivă a principalelor instituții care guvernează domeniul obligațiilor
 • ample referiri bibliografice la doctrina și jurisprudența română și străină.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.