Tratat teoretic și practic de contencios administrativ. Vol. 1 | Oliviu Puie

Copyright by UJMAG.roEditorul: ”Lucrarea intitulată „Tratat teoretic și practic de contencios administrativ” reprezintă primul tratat din literatura juridică românească după adoptarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și a noului Cod de procedură civilă, care tratează în mod exhaustiv, complex și interdisciplinar, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere practic, cea mai complexă și controversată instituție a dreptului public, instituția contenciosului administrativ.
Corespunzând exigențelor științifice ale unui tratat, lucrarea reprezintă o variantă substanțial modificată, completată și revizuită a celor doua volume aparute în anul 2009 la cea mai prestigioasă editură de carte juridică din România, Editura Universul Juridic, intitulate „Contenciosul administrativ”, precum și a celorlalte lucrări apărute care analizează aspecte ale instituției contenciosului administrativ, în acord cu legislația, doctrina și practica judiciară în materie.

Volumul Tratat teoretic și practic de contencios administrativ este structurat, prin raportare la analiza logico-sistematică a instituției contenciosului administrativ, în trei titluri, respectiv: Titlul I, „Preliminarii”; Titlul II, „Recursul administrativ prealabil în contenciosul administrativ tipic și în contenciosul administrativ special, de competența altor instanțe decât cele de contencios administrativ special”; Titlul III, „Recursul jurisdicțional”.

Valorificând legislația, doctrina și jurisprudența română și franceză, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene, lucrarea analizează atât problematica soluționării litigiilor de contencios administrativ de către instanțele specializate de contencios administrativ, cât și a celor soluționate de către alte instanțe decât cele de contencios administrativ, pe calea recursului paralel, în contextul în care aceste litigii sunt tot litigii de contencios administrativ, dar, formal, sunt soluționate de către alte instanțe decât cele de contencios administrativ. Lucrarea analizează instituția contenciosului administrativ printr-o analiză logico-sistematică și teleologică, fiind reliefate toate implicațiile noului Cod de procedura civilă și ale celorlalte acte normative speciale asupra acestei instituții fundamentale a statului de drept.

Totodata, lucrarea Tratat teoretic și practic de contencios administrativ analizează și inglobează, în premieră, atât contenciosul administrativ tipic reglementat de Legea-cadru nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și alte acte normative speciale, cât și varietățile contenciosului administrativ reglementate de acte normative speciale, respectiv: contenciosul administrativ-fiscal; contenciosul administrativ contravențional soluționat pe calea recursului paralel de către alte instanțe decât instanțele specializate de contencios administrativ; contenciosul administrativ în materia concurenței și a ajutorului de stat; contenciosul administrativ în materia achizițiilor publice; contenciosul administrativ în materia amenajării teritoriului și a urbanismului; contenciosul administrativ în materia protecției mediului. Procedura de executare a hotărârilor judecătorești pronunțate de către instanțele specializate de contencios administrativ și de către instanțele de contencios administrativ special se bucură de o amplă și detaliată analiză, atât prin raportare la prevederile noului Cod de procedură civilă, cât și la jurisprudența instanței de contencios european și a celei de contencios unional.

Prin amploarea, complexitatea și vasta documentare în elaborarea acestui tratat, apreciem că acesta va constitui un punct de referință în dreptul românesc, atât pentru autoritațile publice cu atribuții în materie, magistrați și alți practicieni ai dreptului, cât și pentru cadrele didactice universitare și studenți.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.