Tratat de contracte administrative și contencios al contractelor administrative în contextul Codului administrativ și al actelor normative interne și unionale | Oliviu Puie

Editorul: ”Lucrarea intitulată Tratat de contracte administrative şi contencios al contractelor administrative în contextul Codului administrativ şi al actelor normative interne şi unionale” reprezintă primul tratat din literatura juridică românească după adoptarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a Codului administrativ, precum şi a altor acte normative interne şi unionale analizate în cuprinsul lucrării, care tratează în mod exhaustiv, complex şi interdisciplinar, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic, instituţia contractelor administrative şi a contenciosului general şi special aplicabil în materia contractelor administrative.

Corespunzând exigenţelor ştiinţifice ale unui tratat, lucrarea este structurată în trei titluri, care analizează într-o manieră logico-sistematică regimul juridic al contractelor administrative şi soluţionarea litigiilor care fac obiectul încheierii şi executării contractelor administrative, prin raportare la actele normative interne şi unionale, la doctrina şi jurisprudenţa în materie.

 Primul titlu al lucrării analizează regimul juridic de ordin general al contractelor administrative, delimitarea contractelor administrative de contractele civile şi principiile care stau la baza încheierii contractelor administrative.

Titlul II al lucrării este cel care analizează tipurile de contracte administrative şi normele speciale care reglementează soluţionarea litigiilor referitoare la încheierea şi executarea unora dintre tipurile de contracte administrative examinate, fiind reliefate toate implicaţiile Codului de procedură civilă, ale Codului fiscal şi ale noului Cod de procedură fiscală, precum şi ale celorlalte acte normative speciale asupra instituţiei contractelor administrative. În cadrul acestui titlu sunt analizate contracte administrative larg uzitate şi normele speciale care reglementează soluţionarea litigiilor derivate din aceste contracte administrative, precum: contractele de achiziţii publice; achiziţiile sectoriale; concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; contractul de parteneriat public-privat; contractul de concesiune de bunuri proprietate publică; contractul de închiriere a bunurilor proprietate publică; darea în administrare a bunurilor proprietate publică; darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică; contractele administrative din materia serviciilor de utilităţi publice.

Titlul III al lucrării este consacrat contenciosului general aplicabil tuturor contractelor administrative care nu fac obiectul unor reglementări speciale, precum şi procedurii de executare a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate litigii având ca obiect contracte administrative.

Prin amploarea, complexitatea şi vasta documentare în elaborarea acestui tratat, apreciem că acesta va constitui în dreptul românesc un punct de referinţă în analiza regimului juridic al contractelor administrative şi în cel al soluţionării litigiilor având ca obiect încheierea şi executarea contractelor administrative, atât pentru autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în materie, pentru magistraţi şi alţi practicieni ai dreptului, cât şi pentru cadrele didactice universitare şi studenţi.”