Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către judecătorul național în materia contenciosului administrativ. Selecție și comentariu de jurisprudență | Anamaria Groza

554c57dff3517Groza_Aplicarea_dreptului_UE_BTCuprins: ”Capitolul I. Principii generale
Secţiunea 1. Aplicarea în timp şi spaţiu
1. Revizuire. Încălcarea principiului priorităţii dreptului european. Condiţii de admisibilitate
2. Recunoaşterea unei diplome de doctor în drept acordată în Republica Moldova. Legea aplicabilă
3. Practică concertată anticoncurenţială. Elemente constitutive. Elemente doveditoare
4. Practică concertată anticoncurenţială. Conţinut şi dovedire. Piaţa relevantă
5. Piaţa fondurilor de pensii private obligatorii. Înţelegere între societăţile comerciale pentru repartizarea participanţilor cu aderare dublă. Lipsa caracterului anticoncurenţial al înţelegerii
Secţiunea 2. Supremaţia
1. Ajutoare de stat în agricultură. Calamitate naturală. Parcurgerea procedurii prevăzută de legea specială
2. Taxa de primă înmatriculare. Anularea actelor pe baza cărora a fost stabilită. Restituirea taxei
3. Persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică. Fotbalist profesionist. Obligaţia de a înscrie pe foile de arbitraj, un anumit număr de jucători de cetăţenie română
Secţiunea 3. Efectul direct
1. Taxă percepută în schimbul permisului de acces auto. Caracter discriminatoriu
2. Recurs. Motiv de modificare a hotărârilor. Nerespectarea prevederilor unui regulament european
3. Contravenţie. Regulamente europene atipice
Secţiunea 4. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
1. Excepţia de nelegalitate. Admisibilitate
2. Manager de spital. Eliberarea din funcţie. Obligaţia motivării deciziei de eliberare din funcţie

Capitolul II. Directivele
Secţiunea 1. Tipologia unui instrument de „armonizare”
1. Obligaţia legală de transmitere a serviciilor de programe supuse regimului „must carry”. Caracter gratuit sau pecuniar al obligaţiei
2. Caracterul obligatoriu al vânzării acţiunilor deţinute de către acţionarii minoritari. Legalitate
3. Domeniul asigurărilor/reasigurărilor. Obligaţia de a opta pentru un profil de risc. Stabilirea obiectivului şi a strategiei de administrare a fiecărui risc. Titularul obligaţiei
4. Contravenţie. Prevenirea şi combaterea spălării banilor. Obligaţii ale entităţilor raportoare
5. Anulare act administrativ. Piaţa de capital. Alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ
Secţiunea 2. Efect direct limitat
1. Ordine ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale. Seminţe care prezintă un procent de impurificare cu OGM mai mare de 0,3 %, respectiv 0,5 % . Lipsa obligaţiei de certificare
2. Concediu de odihnă. Cerinţa perioadei minime de activitate efectivă
Secţiunea 3. Interpretarea conformă
1. Contracte încheiate între operatorii şi utilizatorii de servicii de utilităţi publice. Contracte încheiate între autorităţile publice şi operatori. Contracte încheiate între autorităţile publice şi utilizatorii de servicii de utilităţi publice. Natura juridică
2. Obligaţia de informare a utilizatorilor finali, de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Categorii de informaţii
3. Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice. Contravenţie. Gradul de pericol social al faptei. Sancţiuni disuasive
4. Funcţionari publici. Concediere colectivă. Inaplicabilitatea cerinţelor prevăzute de Codul muncii
Secţiunea 4. „Riscul” situaţiilor pur interne
1. Recunoaştere documente, certificate şi diplome universitare. Legea aplicabilă
2. Suspendare act administrativ. Sistemul european de credite de studiu transferabile

Capitolul III. Trimiterile preliminare
Secţiunea 1. Domeniul de aplicare
1. Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Timpul de lucru. Dreptul la un proces echitabil
2. Anulare act administrativ. Respingerea cererii de trimitere preliminară pe motiv că aceasta se referă la conformitatea unor dispoziţii din legile interne, cu dreptul Uniunii
3. Recurs împotriva încheierii de respingere a unei trimiteri preliminare. Inadmisibilitate
Secţiunea 2. Condiţiile de admisibilitate
1. Art. 82 alin. (1) din Legea nr. 504/2002. Obligaţia de includere în grila de programe a unui post TV
2. Valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale. Caracterul clar al dispoziţiilor de drept european
3. Condiţia vechimii în vederea participării la examenul de promovare în funcţii de execuţie. Principiul nediscriminării
4. Contestaţie în anulare. Aprecierea caracterului necesar al deciziei preliminare
5. Ajutoare de stat. Garanţie de stat. Convenţia de garantare. Scrisoare de intenţie. Constatarea caracterului nelegal al ajutorului de stat
6. Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. Norme naţionale adoptate în baza unor regulamente. Caracterul „prematur” al unei trimiteri preliminare
Secţiunea 3. Sesizarea facultativă versus sesizarea obligatorie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
1. Plângere împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate
2. Contravenţie. Jocuri de noroc. Libertatea de stabilire. Libera prestare a serviciilor. Restricţii
3. Raport de evaluare întocmit de A.N.I. Cumul de funcţii. Incompatibilitate.
Secţiunea 4. Este jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene izvor de drept?
1. Avocaţi. Refuzul Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a emite decizia de înscriere în tabloul avocaţilor stagiari. Trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei
2. Funcţionari publici. Etapele şi cerinţele procedurii de evaluare profesională. Obligaţia motivării documentului de evaluare.”