Tratat de drept civil. Teoria generală a obligațiilor | Lacrima Bianca Luntraru, Lacrima Rodica Boilă

Editura: Despre lucrare. Într-o admirabilă metaforă, teoria generală a obligațiilor a fost considerată <<cheia de boltă a dreptului civil și a întregului drept privat>> pentru că reprezintă <<baza principală a întregii construcții a științei dreptului din cele mai vechi timpuri până astăzi>>.
De ce o teorie generală a obligațiilor? Pentru că reprezintă un sistem articulat de reguli aplicabile tuturor obligațiilor civile, având un regim comun, fundamentat pe principii logico-juridice specifice dreptului civil. Teoria generală studiază ansamblul mecanismelor prin care obligația funcționează pentru satisfacerea drepturilor creditorului, până la momentul executării acesteia de către debitor și stingerea raportului juridic.
Volumul cuprinde analiza celor mai importante instituții juridice din materie: considerații generale privind obligațiile civile, contractul, cu referire la clasificare, încheiere, efecte, interpretare, răspunderea contractuală și remediile în cazul neexecutării obligațiilor contractuale asumate, actul juridic unilateral, faptele juridice licite: gestiunea de afaceri, plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză, răspunderea civilă extracontractuală structurată în răspunderea pentru fapta proprie, răspunderea pentru fapta altei persoane, răspunderea pentru lucruri, animale și pentru ruina edificiului și condițiile reparării prejudiciului, continuând apoi cu modalitățile și dinamica obligațiilor, iar, în final, garanțiile obligațiilor. Tematica este deosebit de complexă, amplă, acoperind regimul juridic al obligațiilor civile, atât cele contractuale, cât și cele extracontractuale, ceea ce a impus abordarea sistematică și coerentă din perspectiva trăsăturilor specifice ale raporturilor juridice obligaționale, cu referire la încheierea, executarea și stingerea acestora.

Prin conținutul său, lucrarea își propune analize și evaluări teoretice pentru afirmarea unei noi doctrine a dreptului privat roman, în lumina dispozițiilor actualului Cod civil. Adoptarea și intrarea în vigoare a Codului civil a reprezentat un eveniment legislativ de o importanță majoră în viața juridică a țării, fiind o veritabilă <<constituție civilă>>. Pentru documentarea lucrării, am avut în vedere doctrina de specialitate și soluțiile jurisprudențiale pronunțate în interpretarea textelor legale, pentru a semnala care sunt elementele de noutate, soluțiile teoretice și practice propuse, de natură a armoniza norma juridică cu nevoile specifice ale realităţilor social-economice concrete, pentru înlăturarea ezitărilor și inconsecvențelor jurisprudenţei.

Lucrarea reprezintă chintesența experienței autoarelor acumulată în activitatea de cercetare științifică, în activitatea didactică universitară, dar și a muncii desfășurate ca practicieni ai dreptului, urmărind să îmbine aspectele teoretice, cu aspectele practice, pentru a oferi raționamente logico-juridice corect argumentate unor probleme cu soluții discutabile, controversate. Ne exprimăm convingerea că lucrarea va reprezenta un instrument de lucru folositor studenților în pregătirea lor pentru viitoarea carieră juridică, dar și un valoros mijloc de documentare pentru teoreticienii și practicienii dreptului.

Din cuprins

 • Noțiunea și structura obligației civile
 • Clasificarea obligațiilor civile
 • Contractul civil
 • Efectele contractului
 • Răspunderea contractuală
 • Actul juridic unilateral de drept civil
 • Faptele juridice ilicite
 • Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie
 • Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale
 • Modalități care afectează existența sau executarea obligațiilor
 • Mijloace juridice de transformare a obligațiilor
 • Alte mijloace de stingere a obligațiilor
 • Garanțiile personale
 • Privilegiile și garanțiile reale
 • Dreptul de retenție

Puncte forte

 • abordarea instituțiilor teoriei generale a obligațiilor în conformitate cu schimbările legislative;
 • expunere pragmatică a problemelor de actualitate în materie;
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic;
 • ample referințe bibliografice”