Actul administrativ. Abordare teoretică și practică | Emilia-Lucia Cătană

Editorul: “Lucrarea cuprinde o sinteză a contribuțiilor științifice ale autoarei în domeniul dreptului administrativ și științelor administrative. Se analizează, dintr-o perspectivă interdisciplinară cele mai importante teme care privesc dreptul administrativ, dintre care amintim actul administrativ, contenciosul administrativ, buna guvernare, servicii publice etc. În cadrul acestei analize interdisciplinare, autoare evidențiază interferența normelor de drept administrativ cu normele specifice altor ramuri de drept (dreptul civil, dreptul muncii, drept fiscal etc.), în special în materia contractelor administrative.

În prima parte a lucrării, autoarea prezintă aspecte referitoare la conceptul de act administrativ ca și act unilateral al administrației publice, se arată o concepție nouă asupra trăsăturilor acestuia și extinderea exigențelor de legalitate ale actului administrativ, în special sub aspectul asigurării calității legii. Este prezentată o formă atipică de tăcere a administrației, și anume omisiunea de a acționa în exercitarea competențelor legale sau a celei stabilite „din oficiu”, autoarea oferind o opinie proprie referitoare la admisibilitatea și obiectul acțiunii în contencios fundamentată pe această chestiune. De asemenea, se tratează refuzul nejustificat al autorității publice de a soluționa o cerere, sub aspectul naturii sale juridice. Mai departe, se prezintă opiniile și contribuțiile autoarei în probleme delicate ce privesc tutela administrativă a prefectului sau a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și cu privire la necesitatea modificărilor și completărilor unor dispoziții legale în materia contenciosului administrativ sau a contractelor administrative,

În a doua parte, se analizează aspecte de teorie și practică administrativă referitoare la actul și contractul administrativ, precum și implicațiile Codului administrativ și al viitorului Cod de procedură administrativă în teoria și practica administrativă

Din cuprins

 • contribuții aduse teoriei actului administrativ și procedurii administrative
 • accesul public la documente și principiul bunei administrări
 • o nouă concepție asupra trăsăturilor actului administrativ
 • tutela administrativă
 • opinie privind lipsa competenței prefectului de a ataca în contencios administrativ contractele administrative
 • opinie critică privind o procedură administrativă nou-creată în materia contenciosului special al contractelor administrative: „notificarea prealabilă” reglementată prin Legea nr. 101/2016
 • procedura avizului conform în materia atribuirii contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări și concesiune de servicii
 • proceduri speciale aplicabile contenciosului actelor administrative în materie fiscală
 • actul administrativ electronic

Puncte forte

 • abordarea temelor specifice dreptului administrativ într-o manieră interdisciplinară și integratoare, ce ajută la o înțelegere mai completă a fenomenului administrativ
 • prezentarea unor propuneri și opinii proprii asupra unor probleme delicate de drept administrativ
 • prezentarea comparativă dintre vechile și noile reglementări, precum și indicarea neajunsurilor actelor normative în vigoare
 • analiza distinctă a direcțiilor de evoluție și dezvoltare a teoriei și practicii actului administrativ.”