Drept civil. Drepturile reale principale. Ed. 5 | Eugen Chelaru

Editorul: “Dedicată în primul rând studenților, masteranzilor și doctoranzilor, prezenta lucrare se dovedește a fi un instrument util pentru înțelegerea și aprofundarea drepturilor reale principale. În același timp, ea conține o multitudine de informații utile atât teoreticienilor, cât și practicienilor în drept.

Ediția 5:

Prin publicarea acestei noi ediții autorul a dorit să valorifice jurisprudența adoptată de Înalta Curte de Casație și Justiție, să aducă argumente suplimentare în favoarea unora dintre soluțiile pe care le-a preconizat pentru rezolvarea unor probleme care au născut controverse sau chiar să își revizuiască unele dintre opiniile exprimate anterior. În același timp, legislația conexă a suferit modificări și adăugiri importante, care trebuiau analizate. Avem în vedere îndeosebi modificările care au fost aduse Legii fondului funciar nr. 18/1991 prin 6 acte normative, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (care a schimbat fundamental modul de acordare a despăgubirilor pentru unele imobile preluate de stat sau de alte persoane juridice, în timpul regimului comunist), Legea nr. 7/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (care a instituit noi condiții pentru încheierea actelor translative de proprietate având ca obiect unele bunuri imobile și a instituit noi drepturi de preempțiune), precum și cele 8 acte normative care au modificat substanțial Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară.

Toate aceste noutăți au fost integrate în corpul lucrării Drept civil. Drepturile reale principale, a cărei structură a fost păstrată.

Din cuprins:

 • Patrimoniul și drepturile patrimoniale
 • Dreptul de proprietate
 • Regimul juridic al bunurilor imobile proprietate privată
 • Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate
 • Apărarea dreptului de proprietate
 • Posesia
 • Dezmembrămintele dreptului de proprietate
 • Modurile de dobândire a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale
 • Publicitatea imobiliară

Puncte forte:

 • Ample referințe bibliografice
 • Analiza noilor modificări aduse legislației conexe
 • Jurisprudență bogată în materie
 • Analiza unor probleme controversate în domeniu
 • Tratarea tematică a materiei.”