Nulitatea actului juridic civil. Practică judiciară comentată | Ștefan Andrei Popa, Bogdan George Zdrenghea

Editorul: ”Nulitatea reprezintă o instituție fundamentală a dreptului civil, având ca scop să asigure respectarea condițiilor necesare pentru încheierea validă a actelor juridice. Deși noțiunea de nulitate este, în mod obișnuit și firesc, asociată mai ales ideii de desființare a unui raport juridic, prevalând în mentalul colectiv funcția sa sancționatorie, rolul său determinant în circuitul juridic este dat și de funcția sa preventivă. Astfel, instituția nulității vine tocmai în întâmpinarea nevoii oamenilor de stabilitate, de încredere în validitatea raporturilor juridice în care sunt atrași. Lucrarea Nulitatea actului juridic civil prezintă o imagine de ansamblu a practicii judiciare recente cu privire la problematica complexă a nulității actului juridic civil. Dată fiind vastitatea subiectului, fără a pretinde a avea un caracter exhaustiv, cartea Nulitatea actului juridic civil oferă celor interesati un reper asupra abordării jurisprudențiale a unor aspecte frecvent invocate, precum și a unor aspecte mai rar abordate, dar nu mai puțin importante și care ar putea ridica dificultăți în clarificarea lor. Cele 88 de spețe selectate sunt grupate în nouă capitole. Primele șase capitole reunesc, fiecare, spețe ce privesc principalele cauze de nulitate (nerespectarea formei ad validitatem, lipsa consimțământului, nevalabilitatea consimțământului, lipsa discernământului, nevalabilitatea cauzei actului juridic, frauda la lege), al șaptelea capitol este destinat efectelor nulității, capitolul următor prezintă aspecte practice variate privind nulitatea actului juridic civil (reunind ipoteze care nu se încadrează în cazurile clasice de nulitate), iar ultimul capitol analizează aspecte procesuale derivate din problematica nulității actului juridic civil (calitate procesuală activă, interes, litisconsortiu obligatoriu, prescripție, inadmisibilitate etc.). Lucrarea Nulitatea actului juridic civil cuprinde soluții de dată mai recentă ale instanțelor de toate gradele de jurisdicție din România, soluții în general definitive, pronunțate mai ales sub imperiul actualului Cod civil, dar și unele hotărâri judecătorești prin care s-a făcut aplicarea dispozițiilor Codului civil din 1864. Acestea din urmă au fost selectate având în vedere fie faptul că raționamentul expus de instanță și-a păstrat validitatea și prin raportare la dispozițiile noului Cod civil, fie pentru a sublinia diferențele aduse de actuala reglementare și modalitatea în care acestea ar putea influența soluția în momentul de față. Soluțiile jurisprudențiale prezentate sunt urmate, în majoritatea cazurilor, de comentarii ale autorilor, prin care aceștia au urmărit să detalieze raționamentul instanței expus în spețe sau să înfățișeze opinii contrare, să facă referire la situații juridice conexe, care ar putea ridica probleme de interpretare a legii, apreciate a fi relevante, realizând și trimiteri corespunzătoare la doctrină. Cartea Nulitatea actului juridic civil, destinată în special practicienilor dreptului, poate fi utilă, în egală masură, teoreticienilor, auditorilor de justiție, studenților și masteranzilor de la facultățile de drept, comentariile ce însoțesc spețele facilitând o mai bună înțelegere a diferitelor aspecte analizate în legatură cu instituția nulității actului juridic civil.”