Drept financiar-fiscal. Legislația Uniunii Europene | Dan Drosu Şaguna, Daniela Iuliana Radu, Marius Eugen Radu

Editura C. H. Beck: “Lucrarea de față analizează în materie financiar-fiscală acquis-ul Uniunii Europene – ansamblul de drepturi și obligații asumate de statele membre ale Uniunii Europene, norme juridice ce reglementează activitatea instituțiilor UE, acțiunile și politicile unionale.
Suveranitatea fiscală se numără printre drepturile suverane fundamentale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care, în acest domeniu, au conferit Uniunii Europene doar competențe limitate. Uniunea Europeană își intensifică lupta împotriva evaziunii și a eludării fiscale, care constituie o amenințare la adresa concurenței loiale și sunt cauza unui deficit bugetar major. Combaterea eludării fiscale și a planificării fiscale agresive reprezintă o provocare cheie. Legislația fiscală a unei țări membre UE nu ar trebui să permită sustragerea de la plata impozitelor în alt stat membru. Având în vedere natura transfrontalieră a evaziunii și fraudei fiscale, o acțiune la nivelul UE este esențială. În ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative. Uniunea Europeană are acum un plan de acțiune și a elaborat sau este pe cale să elaboreze mai multe inițiative – de exemplu, norme privind schimbul de informații între țările UE și un mecanism de reacție rapidă pentru combaterea fraudei în materie de TVA.
Uniunea Europeană acordă o atenție specială și impozitării echitabile a întreprinderilor. Lacunele existente la nivelul sistemelor fiscale le permit întreprinderilor să se implice în „planificarea fiscală agresivă”, pentru a plăti impozite cât mai mici. Coordonarea strânsă și schimbul de informații între administrațiile fiscale își propun să împiedice acest lucru.
Guvernele statelor membre trebuie să se asigure, de asemenea, că regimurile fiscale aplicate întreprinderilor sunt deschise și corecte, fiind concepute în așa fel încât să nu atragă în mod incorect firmele, în detrimentul altor țări din UE, sau să erodeze baza de impozitare a acestora din urmă. În acest scop, ele au semnat un cod de conduită prin care se angajează să nu apeleze la astfel de practici.

Elemente de noutate

Actualitatea cercetării domeniului legislativ financiar-fiscal al Uniunii Europene este confirmată de faptul că țările membre sunt în curs de elaborare a unui sistem comun de taxare a tranzacțiilor financiare, ca modalitate de a garanta că sectorul financiar contribuie în mod echitabil la costurile recesiunii pe care, în mare parte, a și provocat-o. Aceste planuri sunt concepute pentru a genera venituri semnificative, în ciuda marii mobilități internaționale a tranzacțiilor financiare.

Din cuprins

 • principalele acte legislative ale Uniunii Europene cu aplicabilitate în domeniul dreptului financiar
 • aspecte generale privind dreptul financiar al Uniunii Europene
 • actele juridice ale Uniunii Europene cu aplicabilitate în domeniul dreptului financiar
 • principalele Directive ale Uniunii Europene în domeniul financiar
 • Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi
 • Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE
 • principalele Regulamente ale UE specifice dreptului financiar
 • Regulamentul nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
 • Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
 • transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative ale Uniunii Europene specifice dreptului financiar
 • principalele acte legislative ale Uniunii Europene cu aplicabilitate în domeniul dreptului fiscal
 • aspecte generale privind dreptul fiscal al Uniunii Europene
 • actele juridice ale Uniunii Europene cu aplicabilitate în domeniul dreptului fiscal
 • principalele acte legislative ale UE specifice dreptului fiscal
 • Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea facultativă și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă
 • Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
 • Directiva 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
 • Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92
 • transpunerea și punerea în aplicare a actelor legislative ale Uniunii Europene specifice dreptului fiscal

Puncte forte

 • analiza legislației financiar-fiscale a Uniunii Europene
 • comentarii și explicații clare și concise
 • ample referințe doctrinare și jurisprudențiale
 • jurisprudență CJUE aplicabilă
 • argumentare științifică și practică privind aspectele specifice domeniului financiar-fiscal
 • transpunere și implementare a legislației europene în cea națională.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.