Drept financiar. Ed. 2 | Rada Postolache

Editorul:Lucrarea Drept financiar tratează, în evoluţia, complexitatea şi integralitatea lor, componentele de bază ale sistemului juridic financiar. Pentru accesibilitate, informaţia a fost ordonată, fiind structurată în şase capitole, acoperind aria tematică în integralitatea elementelor sale. Firesc, are drept punct de plecare reperele comune privind dreptul financiar, o punere în temă, urmate, în conexiunea lor de: bugetul public naţional – principiile bugetare, comune şi specifice; procedura bugetară, în integralitatea etapelor sale; sistemul veniturilor publice, cu relevarea varietăţilor, trăsăturilor, funcţiilor, elementelor comune şi delimitarea conceptuală a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, ca resurse financiare de bază ale bugetului general consolidat; împrumutul public; controlul financiar – formele, elementele specifice şi tehnicile de asigurare a realizării lor.

Consecvenţi ideii de interdisciplinaritate şi animaţi de dezideratul unui examen cât mai complet şi aprofundat, au fost tratate şi procedurile fiscale, contenciosul financiar şi răspunderea juridică în domeniu, cu prezentarea conţinutului lor specific, printr-o raportare sistematică şi comparativă la dreptul comun –  Codul civil, Codul de procedură civilă şi Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, făcând accesibilă înţelegerea acestora şi sporind valenţele teoretice şi practice ale lucrării.

Lucrarea este, în primul rând, rodul analizei volumului imens al dispoziţiilor normative care configurează conţinutul juridic al finanţelor publice; ne-au servit ca suport juridic, în ordinea incidenţei lor, actele normative financiare în vigoare la data de 30 noiembrie 2013, în special: Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal; Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală; Legea nr. 94/1992 cu privire la organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Ca suport documentar, ne-au servit, în egală măsură, lucrările doctrinare de referinţă din lista bibliografică şi jurisprudenţa din domeniu. 

Apreciem că elementele de conţinut, valoarea informaţiilor şi maniera de abordare şi sistematizare poate asigura o bună formare şi deschidere pentru practicianul de mâine, care va pleda pentru realizarea finanţelor publice în integralitatea lor.

Totodată, eminamente practică şi într-o perpetuă evoluţie, materia analizată îşi relevă conexiunile cu unele domenii de relaţii sociale reglementate juridic, cărora le este tributară, precum: civil, procesual civil, penal, procesual penal.

Destinat studenţilor, practicienilor şi tuturor celor interesati de dreptul financiar, lucrarea conţine pârghiile comprehensiunii în complexitatea sistemului financiar.”