Răspunderea civilă contractuală | Viorel Terzea

Autorul: ”Monografia <<Răspunderea civilă contractuală>> a fost elaborată cu scopul de a realiza o analiză detaliată a  răspunderii civile contractuale,  sub toate aspectele:  raportul dintre această instituție juridică și celelalte remedii ale neexecutării, domeniul de aplicare, condițiile în care poate interveni răspunderea, modalitatea de reparare a prejudiciului contractual, cauzele justificative de neexecutare, clauzele de exonerare sau de limitare de răspundere, clauzele convenționale de evaluare a cuantumului prejudiciului etc.

Prin prezentul  demers științific s-a urmărit totodată o identificare a problemelor controversate din această materie, precum și oferirea unor  soluții argumentate în vederea rezolvării respectivelor probleme, astfel încât să fie un  ghid necesar în soluționarea litigiilor derivate din neexecutarea obligațiilor contractuale. În vederea  realizării acestei monografii s-a procedat la  o examinare  a practicii judiciare recente (aproximativ 400 de hotărâri judecătorești pronunțate de Curțile de Apel  și de  Înalta Curte de Casație și Justiție), ceea ce conferă prezentei lucrări un caracter preponderent practic. Lucrarea reprezintă teza de doctorat susținută în anul 2020 la Facultatea de Drept a Universității București, pentru care a fost acordată ce mai înaltă distincție (summa cum laude).”

Valeriu Stoica:  „Calitățile prezentei monografii sunt evidente. Mai întâi, deși autorul are permanenta tentație a cercetării exhaustive, puterea de sinteză – pe care o dovedește pentru cititorul atent  – înlătură pericolul pierderii în labirintul detaliilor. Bibliografia bogată, jurisprudența națională și cea europeană, precum și unele aspecte de drept comparat au fost examinate cu atenție, dar, în final, analiza a cedat locul sintezei, astfel încât  lucrarea – fără a   omite nimic important din ceea ce s-a dezbătut în doctrină și din ceea s-a soluționat în jurisprudență – alcătuiește un întreg coerent, excelent sistematizat, limpede și cuprinzător.

Este vizibilă preferința autorului pentru dulcele stil clasic, elegant și sobru ca o coloană dorică, rafinat în literatura juridică de drept privat de Traian Ionașcu, Constantin Stătescu, Gheorghe Beleiu și Marian Nicolae (aceasta numai în textele propriu-zise, nu și în notele de subsol), rămânând imun la tentația stilului corintic adoptat de Mihail Eliescu și Liviu Pop. Această preferință stilistică a autorului a fost benefică, lucrarea, chiar dacă este foarte întinsă, rămânând foarte accesibilă la lectură și plină de folos pentru toți cei care, din perspectivă teoretică sau din perspectivă practică, doresc să afle care este imaginea de ansamblu, în egală măsură sintetică și cuprinzătoare, a instituției răspunderii civile contractuale.”

Flavius Antoniu Baias: „Teza de doctorat <<Răspunderea civilă contractuală>>, redactată de Domnul Judecător dr. Viorel TERZEA, abordând monografic o instituție fundamentală a dreptului civil, atât din perspectiva dreptului românesc, cât și a celui comparat, reprezintă o întreprindere temerară a autorului – deloc surprinzătoare, având în vedere <<antecedentele>> sale științifice –, menită să ofere o viziune cât mai completă, din perspectivă teoretică și practică, asupra subiectului cercetat. Personal, îl felicit pe autor pentru rezultatul efortului său, care va rămâne – sunt sigur! – un titlu de referință în știința dreptului civil român!”

Eugen Chelaru: „Lucrarea <<Răspunderea civilă contractuală>> se citește greu! Dar nu din cauza ambiguității exprimării autorului, ci din cauza bogăției ideilor pe care le conține și a minuțiozității cu care este tratată fiecare chestiune. Tratarea temei pe care a ales-o i-a oferit autorului ocazia de a aborda aproape toată teoria obligațiilor, iar el nu a ezitat să o facă. În pofida volumului considerabil de informații pe care îl conține în cele 705 pagini, lucrarea este structurată astfel încât cel care este interesat doar de o anumită chestiune să se poată orienta cu ușurință și să poată afla nu doar punctul de vedere al autorului, ci și alte opinii doctrinare și poziția jurisprudenței. Numeroase trimiteri la dreptul contractual completează aceste informații.”

Sevastian Cercel: „Demersul ştiinţific realizat de autorul lucrării este complex şi profund, rezultat al unei gândiri analitice şi al studiului atent al unei bogate bibliografii naționale și străine, având în vedere, în acelaşi timp, şi jurisprudenţa în materie. Sunt numeroase situațiile în care autorul prezintă problemele concrete care au apărut în jurisprudență, corelate cu diferitele opinii exprimate în doctrină, pentru a clarifica un anumit aspect analizat, cu rigoare și convingere. Tema aleasă este de actualitate, iar organizarea analizei acesteia într-un plan judicios întocmit subliniază capacitatea autorului de a-i conferi rigoarea studiului aprofundat şi metodic specific ştiinţelor juridice. Întinderea textului lucrării și structura acesteia sunt rezultatul preocupării autorului de a analiza minuțios toate aspectele relevante ale instituției juridice în discuție, de a prezenta corect și complet argumentele soluțiilor propuse, fără a evita dificultățile întâlnite pe parcursul demersului său. Stilul utilizat de autor este riguros, raţional, clar şi corespunde exigenţelor de logică şi de tehnică juridică, fiind, în acelaşi timp, accesibil.”

:: Cuprinsul 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.